Studovna podkladů rodokmenu rodiny Hloušek-Staněk

 
 

František Hloušek, *1848-†xxxx

Timeline

Povolání: Učitel v Holešovicích


Vazby

OTEC:   Václav Hloušek, *1802
MATKA:  Marie Anna Hloušková(Predlová), *1819
MANŽELKA: Antonie Hloušková(Šoulejova), *1863
SYN:   Antonin Hloušek, *1883
DCERA:  Anna Hloušková, *1885
DCERA:  Milada Hloušková, *1887
DCERA:  Zdenka Zychová(Hloušková), *1889

Poznamky

Svatba byla možná až 26.8 1881 nebo i 1880 v

Bádání

Obecní schematismus král. hlavního města Prahy na rok 1897
Str60: Hloušek Frant,učitel v Holešovicích, č. 614-VII
Je uveden jako člen měsíčních konferencí v kategorii prvních učitelů
Str 176: Obecná škola pro chlapce v Holešovicích spojená s měšťankou v čp. 333-VII
Str. 190: V Kapitole "Učitelstvo obecných a měšťanských škol setříděné dle nynější
hodnosti a stáří služebního vůbec" je v kategorii "Učitelé obecných škol"
na 39 místě z 59.
---
Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol
Str 434:
Podučitelem (1873-1878) a učitelem (1878-1883) ve škole v Pyšelích byl František Hloušek
---
Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol Stránka monografie
Str 626:
Přednáška Frant. Hlouška "O hutnictví" 27.12.1880 v Jílovém na spolkové schůzi
"Komenského"
---
Šematismus pro království České (1892)
Str 134:
Měšťanská škola pro chlapce v Holešovicích (3tř.)(333-VII),
U. ob. šk.(Učitel obecné školy) Hloušek Frant, 123-VII
---
Lidové noviny, 19.1.1910, str. 10
... načež žáci obou třid střídaví zapěli několik koled a přednesli několik
příležitostných básní. Katecheta P. Josei Kolenec promluvil o významu slavnosti.
Jménem místní Školní rady pak předsedající p. Hloušek Frant. poděkoval všem
dobrodincům a příznivcům naší školní mládeže....
(může jít o jiného FH)
---
Národní listy, 19.6.1889, poslední str.: učitel chapecké školy v Holešovicích
dar 30 kr na jakousi povodeň či co
---
Národní listy, 30.8.1885, str. 2: Spůsobilost ku vyučování na pokračovacích
průmyslových školách pro obor průmyslu technického nabyli: ... Hloušek Frant. z Prahy...
(může jít o jiného FH)
---
Beseda Učitelská, 3.5.1894: (text nedostupný) Bohnicích u Nymburka, pí. K. Skopcová v Sadské,
p. Fr. Hloušek, učitel v Holešovicích; p. A. Gottfried, říd. uč. od sboru
uč. v Komárově 1 zl. 86 kr., slč. Kottová v Praze, slč. Johlová v Praze,
p. Bedřich Halaburt, říd. uč. v Peruci, si. Budeč holická za prodané tiskopisy 60 kr.,
úroky 580*88
---
Národní politika, 21.4.1893, str 2: Členem Wenzigova nadání s příspěvkem
2 zl 50 kr. ročnšse stal Fr. Hloušek z Prahy
(může jít o jiného FH)
---
Národní listy, 20.12.1882, str. 3:
Ustranoveni byly .... za učitele ve školách obecných: ... Fr. Hloušek v Holečovicích...
---
Beseda Učitelská,26.7.1888, str 417:
Prostředníkem mezi Bolzanovým odborem pro řízení českého siročince učitelského
a učiteli (výběr peněz a nábor) je v Holešovické škole Frant Hloušek.
---
Lidové noviny, 23.1.1903, str.7: ... za přehlížitele účtů zvoleni byli
pp. Frant. Hloušek a Frant. Ševčík. Valná hromada ukončena byla provoláním zdaru ...
(plný text nepřístupný)
---
Národní listy, 18.7.1889, str. 2:
Učitelské a školské zprávy. Dne 15. čerence t. r. ukončen byl na c. k. státní
průmyslové škole v Praze kurs pro spracování dřeva (truhlářský) ...
... Kursu toho s účastnili ... Fr. Hloušek, ...
Výstava prací jmenovaných pánů poskytovala překvapující dojem hojností pěkně provedených
vazeb dřev a předmětů ze života praktického, při nichž spojování dřev vhodně
bylo užito. Vše znázorněno též vyloženými výkresy. .... Po ukončeni výstavy rozdal
vládni rada a ředitel stální průmysl. školy pan Jan Tille, jednollivým účaslnikům kursu
vysvédčeni vesměs stejná, svědčící o velmi pilné návšlěvé a spůsobilosli vyučovali
pracím ve dřevě na obecných a mesiánských školách. Na to přál pan ředitel vřelými
slovy všem účastníkům tohoto kursu nnoho zdaru. Ku konci děkoval p. Frant. Hloušek,
učitel z Holešovic, jménem svých kollegů, zejména p. ředileli J. Tillovi za otcovskou
lásku, kterou prokazoval všem účastníkům kursu po celou dobu jeho trváni
(od 7. března do 15. července)...
---Historie:

Narodil se v P1, tam bydlel i po promoci(?). Nejdříve učil na Starém Městě. V létech 1873-1883 učil v Pyšelích, kde se poznal s Antonií Šolejovou (Scholejovou), dcerou ...


 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt

 
?>